Predmet poslovanja

  • Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
  • Odvojeno sakupljanje otpada
  • Odlaganje neopasnog komunalnog otpada
  • Čišćenje javnih površina
  • Sanacija divljih odlagališta ...