Otvoreno je savjetovanje s javnošću u vezi donošenja nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je snagu novi Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/2021). Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o na-činu pružanja javne usluge, a člankom 66. Zakona propisano je koje sve odredbe treba ta Odluka sadržati. Slijedom toga, Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća d.o.o. pripremio je novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice.

Odlukom se, kao i do sada, propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja koje traje mjesec dana, koristi zapremina (volumen) posude za miješani komunalni otpad i evidentirani broj primopredaja otpada tijekom obračunskog razdoblja. Na taj način korisnici mogu utjecati na ukupne troškove usluge smanjenjem broja predaja miješanog komunalnog otpada tijekom obračunskog razdoblja što se postiže urednim odvajanjem otpada koji se može reciklirati te biootpada, kako bi se na zbrinjavanje predala što manja količinu miješanog komunalnog otpada odvoz kojega se naplaćuje u varijabilnom dijelu cijene javne usluge.

Korisnici javne usluge se u Odluci dijele na korisnike koji su kućanstvo (potkategorije a. obiteljske kuće i b. stambene zgrade) i korisnike koji nisu kućanstvo (pravne osobe, fizičke osobe obrtnici, fizičke osobe iznajmljivači nekretnina koji pružaju ugostiteljske usluge).

Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija a. obiteljske kuće i korisnici koji nisu kućanstvo u sklopu standardnog ugovora dobit će na korištenje, ovisno o potrebi, po jedan spremnik zapremine 120 L ili 240 L za odvojeno sakupljanje: (1) miješanog komunalnog otpada, (2) papira te (3) ambalažnog otpada (metala i plastike) kao i jedan spremnik zapremine 80 L za odvojeno sakupljanje (4) biootpada. Ukoliko korisnik želi kompostirati biootpad, može od davatelja javne usluge preuzeti vrtni komposter ili nabaviti svoj vlastiti komposter, o čemu će se izjasniti u Izjavi o korištenju javne usluge. Korisnici kategorije kućanstvo, potkategorija b. stambene zgrade u pravilu koriste zajedničke spremnike za navedene vrste otpada, a veličina spremnika određuje se sukladno veličini stambene zgrade, odnosno broju korisnika u zgradi, dok se udio pojedinog korisnika u korištenju zajedničkog spremnika određuje u dogovoru suvlasnika, ili ako se takav dogovor ne postigne, davatelj javne usluge svim korisnicima u zgradi određuje isti udio u korištenju zajedničkog spremnika.

Cijenu javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio). Odlukom su predviđene i ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), sukladno Zakonu, uključuje sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom, kao što su: troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškovi prijevoza otpada, troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnih dvorišta, troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi propisanih evidencija i izvješćivanja u svezi s javnom uslugom.

Cijena obvezne minimalne javna usluge na području Grada Velike Gorice jedinstvena je za sve korisnike javne usluge kategorije kućanstvo i iznosi 56,00 kuna mjesečno (bez PDV-a), dok je za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 70,00 kuna mjesečno (bez PDV-a). Korisnici koji su kućanstva mogu ostvariti popuste na cijenu obvezne minimalne javne usluge ukoliko kompostiraju biootpad (korisnici kategorije kućanstvo, potkategorije a. obiteljske kuće) ili ako koriste zajedničku uslugu odvoza glomaznog otpada za stambenu zgradu (korisnici kategorije kućanstvo, potkategorije b. stambene zgrade).

Novom Odlukom se prvenstveno potiče korisnike javne usluge na predaju otpada odvojeno po vrstama kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu te količina otpada koji se trenutno odlaže na odlagalištu, a u budućnosti će se uz velike troškove obrađivati u centru za gospodarenje otpadom.

Savjetovanje s javnošću od 22.09.2021. do 22.10.2021.
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice (ZIP)

Preuzeto s portala www.gorica.hr