VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Zakoni i ostali propisi

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Propisi i međunarodni ugovori

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11. 16. 1.2003., str. 27-49

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.
Narodne novine 31/11

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.
Narodne novine 3/17

Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13, 73/17

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/2017

Zakon o komunalnom gospodarstvu
Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13

Zakon o zaštiti okoliša
Narodne novine 80/13, 78/15

Zakon o zaštiti zraka
Narodne novine 130/11, 47/14

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Narodne novine 129/12, 97/13

Zakon o vodama
Narodne novine 153/09, 130/11

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama
Narodne novine 53/13

Zakon o izmjeni Zakona o vodama
Narodne novine 14/14

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 117/17

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14 121/15, 132/15

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/07, 111/07

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2.,3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona.

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
Narodne novine 69/16

Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Narodne novine 99/15

Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
Narodne novine 50/05, 39/09

 

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Narodne novine 80/13, 43/14, 27/15

Uredba o standardu kakvoće voda
Narodne novine 73/13, 151/14, 78/15

Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
Narodne novine 5/11

Operativni plan mjera Hrvatskih voda za slučaj izvanrednih onečišćenja voda
Hrvatske vode Operativni plan Hrvatskih voda

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 4/2018

Odluka Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog koomunalnog otpada i biorazgradivog komunlnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Velike Gorice
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 4/2018

Odluka o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenjem otpadom na području Grada Velike Gorice
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 9/2011

Odluka o komunalnom redu Grada Velike Gorice
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 16/2009

Odluka o obvezatnom korištenju usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 11/2004

Zaključak o područjima s kojih se skuplja i odvozi kućni otpad
Službeni glasnik Grada Velike Gorice, od 07. studenog 1996. godine