ZAKONI I OSTALI PROPISI

Zakon o gospodarenju otpadom
Narodne novine 84/2021

Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
Narodne novine   73/13  94/13

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Narodne novine 50/2017  84/2019

Zakon o komunalnom gospodarstvu 
Narodne novine 36/95 70/97 128/99 57/00 129/01 59/01 82/04 178/04 38/09 79/09 153/09 49/11 84/11 90/11 144/12 94/13 153/13

Zakon o zaštiti potrošača
Narodne novine 19/2022

 

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine
Narodne novine  84/2023

 

Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine  81/2020

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15  103/18  56/19

Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine  79/15

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 6/2021

Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 5/2022

Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 3/2023

 

Odluka Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunlnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 4/2018

Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu VG Čistoća d.o.o. na cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 1/2022

 

Odluka o načinu obračuna i naplate posebne naknade za izgradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenjem otpadom na području Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 9/2011  1/2022

 

Odluka o komunalnom redu Grada Velike Gorice

Službeni glasnik Grada Velike Gorice, 10/20016