VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

18.03.2019.

U mjesec dana udvostručili količine otpada za recikliranje

Razvrstavanje otpada na kućnom pragu uz recikliranje 50% otpada kojega stvorimo put je koji si je zacrtala Europa u borbi sa sve većim problemom gomilanja smeća na odlagalištima otpada. Na istom putu je i Velika Gorica koja kroz pilot-projekt VG Čistoće za 1400 korisnika kreira novi sustav brige o otpadu.

Više…

23.01.2019.

Sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

Kako se već nekoliko mjeseci užurbano radi na uspostavi novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu. Društvo VG Čistoća d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice započinje s provedbom pilot – projekta u razdoblju od 01. veljače 2019. godine do 30. travnja 2019. godine.

Više…

21.12.2018.

Informiranje i edukacija građana u sklopu novog sustava gospodarenaja otpadom na području Grada Velike Gorice

Posljednjih nekoliko mjeseci uloženo je mnogo truda na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice. Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom u potpunosti zaživio i smanjio količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište, a povećao količine odvojeno prikupljenog otpada, važno je građane educirati i informirati o svim pravilima novog načina sakupljanja otpada. Time će se kod njih stvoriti dobra navika odvajanja otpada „na kućnome pragu“.

Više…

22.11.2018.

Novo Reciklažno dvorište u Velikoj Gorici

Grad ishodio građevinsku dozvolu za gradnju novog Reciklažnog dvorišta. Novo RD Velika Gorica zamijenit će postojeće koje se nalazi na lokaciji velikogoričkog „Sajmišta“ u Ulici Ivana Gorana Kovačića, a nalazit će se u budućem produžetku Ulice Franje Boška Kirinčića u Kurilovcu, južno od Sajmišta, na zemljištu koje je UPU-om Velike Gorice određeno kao komunalna zona.

Više…

05.11.2018.

Počinje provedba pilot-projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

OTPAD. SIROVINA.
NE BACAJ – RECIKLIRAJ!

Uskoro na reprezentativnom području naselja Velika Gorica (stambene zgrade na adresama M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulica-ma: A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, Habdelićev odvojak, Seljine brigade, M. Kerstnera, K. Šandora Gjalskog, Sisačka ulica, Šetalište F. Lučića, Podložnica, Rakarska ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Pleška ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Trg kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Držislava, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Ratimira i Ulica kneza Trpimira) kreće provedba novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji podrazumijeva pružanje javne usluge odvojenog prikupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu, kao i pilot-projekt e-videntiranja broja preuzimanja spremnika u obračunskom razdoblju, s ciljem prikupljanja poda-taka za primjenu modela naplate prema količini.

Više…

11.10.2018.

Novosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci zahuktavaju se aktivnosti na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području našega Grada. Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s VG Čistoćom d.o.o. iskoristio je priliku koja se pružila i prijavio projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na kućnome pragu – kanti, kontejnera i kompostera – na javni poziv za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji je raspisan u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Više…

05.10.2018.

Završni radovi na izgradnji zadnje tri kazete na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

Gradonačelnik Dražen Barišić zajedno s predsjednikom uprave VG Čistoće d.o.o. Ivanom Rakom, obišao je Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, gdje su u tijeku završni radovi na izgradnji posljednjih tri kazeta za odlaganje komunalnog otpada. Radi se 8., 9. i 10. kazeti čiji će kapaciteti biti dovoljni za kvalitetno zbrinjavanje otpada.

 

Više…