VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  
  VG Čistoća  

Grad Velika Gorica

Projekti:

 
IMBY

 

Priprema-pozor-recikliraj!

 

Ekoregija Velika Gorica

Informiranje i edukacija građana u sklopu novog sustava gospodarenaja otpadom na području Grada Velike Gorice

Posljednjih nekoliko mjeseci uloženo je mnogo truda na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice. Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom u potpunosti zaživio i smanjio količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište, a povećao količine odvojeno prikupljenog otpada, važno je građane educirati i informirati o svim pravilima novog načina sakupljanja otpada. Time će se kod njih stvoriti dobra navika odvajanja otpada „na kućnome pragu“.

Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice i komunalno društvo VG Čistoća namjeravaju to postići provedbom projekta edukacije i informiranja građana pod nazivom „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ koji je sufinanciran iz europskog Kohezijskog fonda, kroz poziv za prijavu projekta „Provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“. U tijeku je sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Velike Gorice i Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH ukupne vrijednosti 1.812.997,12 kuna, od čega se iz Kohezijskog fonda sufinancira 1.096.245,50 kuna.

Grad Velika Gorica u suradnji s VG Čistoćom izradio je Plan edukacije i informiranja „Pametno gospodarenje otpadom Grada Velike Gorice“ temeljem kojeg će se provesti aktivnosti u svrhu izobrazbe i informiranja građana o pravilnom postupanju s otpadom, primjerice o odvojenom prikupljanju otpada, ponovnom korištenju predmeta izdvojenih iz otpada, smanjenju proizvodnje otpada i kompostiranju biootpada. Projekt je započeo 30.11.2018. godine, a provodit će se kontinuirano tijekom 20 mjeseci zajedničkim snagama VG Čistoće i Grada Velike Gorice. Izobrazno – informativne aktivnosti moraju se provoditi kao mjera smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, ali i radi podizanja svijesti građana o pravilnom postupanju s otpadom. Aktivnosti edukacije i informiranja VG Čistoća i Grad Velika Gorica provodit će kontinuirano i nakon dovršetka projekta, prilikom provedbe svih mjera gospodarenja otpadom, a sve kako bi znanje i relevantne informacije bile pravovremeno proslijeđene građanima.

Projektom je predviđeno pristupiti svim skupinama građana i svim dionicima sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice te ukupnim aktivnostima obuhvatiti sve stanovnike Grada. Opći ciljevi projekta su:

▪ educirati i informirati sve građane Grada Velike Gorice i sve ostale korisnike sustava gospodarenja otpadom na području Grada o pravilnom gospodarenju otpadom u novom sustavu prikupljanja i odvoza otpada „na kućnome pragu“

▪ izgraditi svijest i razumijevanje javnosti o potrebi zaštite okoliša i održivog razvoja, odnosno učinkovitog upravljanja resursima

▪ izgraditi svijest o važnosti poštivanja hijerarhije gospodarenja otpadom i smanjenja konzumerističkih navika u prijelazu s linearnog na kružno gospodarstvo

▪ informirati građane Grada Velike Gorice o tokovima otpada na području Grada i uključiti ih u donošenje odluka o budućem razvoju sustava gospodarenja otpadom

▪ omogućiti građanima dostupnost svih informacija o postupcima gospodarenja s pojedinim vrstama otpada i praćenje tijeka i obrade odnosno recikliranja sakupljenog otpada

▪ provedbom programa informiranja i edukacije doprinijeti smanjivanju količine otpada odloženog na odlagalište, povećanju količine otpada koji se odvojeno sakuplja, oporabljuje ili ponovno koristi te smanjenju količine biorazgradivog otpada koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu.

U sklopu ovog projekta provest će se izobrazno – informativne aktivnosti u vidu tiskanja različitih promotivnih i edukativnih materijala poput letaka, brošura, slikovnica, plakata o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacija putem emisija i oglasa na radiju i regionalnoj televiziji, izrada internetskog portala o pravilnom gospodarenju otpadom na postojećem web portalu Grada Velike Gorice, postava edukativne kazališne predstave za djecu, održavanje edukativnih radionica, konferencija i sajmova na kojima će se educirati građane, osobito najmlađe, o pravilnom gospodarenju otpadom.

Pred nama je razdoblje u kojem je potrebno izgraditi svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, jer odlaganjem u kantu, otpad ne prestaje biti naša briga. Krenimo zajedničkim snagama promišljati i djelovati na način da otpad nije smeće, već se naprotiv,  u njemu skriva izvor dodatnih sirovina i energije. Zato je odgovornost na svima nama i naša obaveza brinuti o otpadu koji proizvedemo. Promijenimo napokon naše potrošačke navike i koristimo proizvode i stvari na način da se produlji njihov životni vijek.

Comments are closed.